സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, August 26, 2008

നിനക്കും ഒരു വാലുണ്ടെങ്കില്‍...

നിനക്കും ഒരു വാലുണ്ടെങ്കില്‍
എന്തു ഞാന്‍ വിളിയ്ക്കും, നിന്നെ
എന്തു ഞാന്‍ വിളിയ്ക്കും..?
പുലിയെന്നോ എലിയെന്നോ അതോ
വെറും കൊരങ്ങച്ചാരെന്നോ...?

No comments: