സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Saturday, September 6, 2008

അനുഭവിയ്ക്കുമെടാ... അനുഭവിയ്ക്കും!

"നീയൊക്കെ അനുഭവിയ്ക്കുമെടാ... അനുഭവിയ്ക്കും... "
(ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കയല്ലെ? അനുഭവമാണ് ജീവിതം.. അതില്ലാത്തതോ മരണവും..)

No comments: