സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Thursday, September 18, 2008

പ്യാര്‍ !

ലോഗിന്‍ കര്‍തേ ഹീ
കുഛ് ദേര്‍ ഹോതേ ഹീ
ജി-മെയില്‍ സേ ഹേ
ഉസീ സേ പ്യാര്‍ ‍!!

No comments: