സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Saturday, September 6, 2008

കണ്ണെടുത്താ കണ്ടൂടാ...

"യ്ക്കീ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ണെടുത്താ കണ്ടൂടാ... "
(കണ്ണെടുത്ത് കളഞ്ഞാ, ഇയാള്‍ക്ക് മാത്രല്ല ആര്‍ക്കും ഒന്നും കാണാന്‍ പറ്റില്ല!)

No comments: