സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Thursday, August 21, 2008

തിരനുരയും...

തെറിചൊരിയും... കുരുട്ടുബുദ്ധികള്‍...ചാറ്റിലുടനീളം....
വാക്കുകളോ, കോപമയം, വഞ്ചനാസ്നേഹമയം...

No comments: