സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, April 29, 2009

കയറാം മറിയാം ചാടാം!

ബൂലോഗത്തിന്‍ ബ്ലോഗുകള്‍ തോറും
കയറാം മറിയാം ചാടാം...
കമന്റാന്‍ അനോണി ഓപ്ഷന്‍ നോക്കി
കമന്റുമടിച്ച് രസിയ്ക്കാം...
മായികവിദ്യകളങ്ങനെ പലതും
കാട്ടും ഞാന്‍ പുകള്‍ തേടും...
ബ്ലോഗ് പൂട്ടിയോര്‍ നിങ്ങളെന്നറിഞ്ഞാല്‍
തലയില്‍ മുണ്ടിട്ടോണ്ടോടും!