സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, May 1, 2009

ഉണ്ണാ.. ഉറങ്ങാ...

ഉണ്ണാ.. ഉറങ്ങാ... ഉത്തരം കണ്ടുപിടിയ്ക്കാ....

ഏയ് ഗോംബറ്റീഷനും കീമ്പറ്റീഷനൊന്നുമല്ലെന്ന്... ജീവിതം ഒരു സമസ്യയാണെന്നും അതിനര്‍ത്ഥം കണ്ടുപിടിയ്ക്കാണെന്നുമൊക്കെയാ ഞാനുദ്ദേശിച്ചേന്ന് പറഞ്ഞാ ന്ത്യേയ് പുളിയ്ക്കോ?

3 comments:

വാഴക്കോടന്‍ ‍// vazhakodan said...

:)

ഉറുമ്പ്‌ /ANT said...

:)

വികടശിരോമണി said...

ഉണ്ണ്വാ,ഉറങ്ങ്വാ,ഉണ്ണികളേണ്ടാക്വാ-ഇങ്ങനെയാണു ശരി.