സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Sunday, May 10, 2009

ചാറ്റിന്‍പഴുതിലൂടെന്മുന്നില്‍....

ചാറ്റിന്‍പഴുതിലൂടെന്മുന്നില്‍ സ്മൈലികള്‍
വാരിവിതറും ത്രേസ്യാമയെ...പ്പോല്‍...
അതിനീളമെന്‍ ചാറ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്‍..
അതിഭീകര പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രം കണ്ടൂ... (അതിഭീകര...)