സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, April 1, 2009

അനോണിയാം പെണ്ണൊരുത്തീ...

നെറ്റില്‍ ലോ....ഗിന്നും ചെയ്ത്... അനോണിയാം പെണ്ണൊരുത്തീ..,
ദൂരേയേതോ രാജ്യത്തിരുന്ന് കുത്തിപ്പിടിച്ചങ്ങ് ചാറ്റാണേയ്...

ചാറ്റാണേയ്....... ചാറ്റാണേയ്.......ചാറ്റാണേയ്..... (കോറസ്)