സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, March 6, 2009

കള്‍പ്രിറ്റ്!

കലമാന്റെ മിഴിയുള്ള കളീതത്തമ്മാ...   

(ആരായിരിയ്ക്കും കള്‍പ്രിറ്റ്? തന്ത കലമാനോ? തള്ള തത്തമ്മയോ? അതോ രണ്ടുപേരുമോ?)

1 comment:

ശ്രീഹരി::Sreehari said...

കുഴങ്ങിയല്ലോ :)