സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, April 3, 2009

റിസെഷന്‍ കാലത്തെ ഗോമ്പറ്റീഷന്‍

ബ്ലോഗുമ്പോള്‍ കൂടെ ബ്ലോഗാന്‍ ആയിരം പേര്‍ വരും.....
പണിയുമ്പോള്‍ കൂടെ പണിയാന്‍ നിന്‍നിഴല്‍മാത്രം വരും...
നിന്‍നിഴല്‍മാത്രം വരും...

:)