സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, February 25, 2009

ഏക് നഹി ദോ..

(ജോഡ് ജോഡ് ജോഡിയാന്‍ ഏക് നഹി ദോ..)*
റഹ്‌മാന്‍ കേ ഹാഥ് ഓസ്കാര്‍ ഏക് നഹീ ദോ....


*ഫിലിം : ഗുരു (ഹിന്ദി), സംഗീതം : എ. ആര്‍. റഹ്‌മാന്‍

No comments: