സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, February 24, 2009

കൊങ്ക്രാറ്റ്സ്

കള്ളുനീര്‍തുള്ളിയേ സുബ്രനോടുപമിച്ച
ബാല..ഗോപാലനേ...അവിനന്ദനം..
നിനക്കവിനന്ദനം...അവിനന്ദനം.. 
അവിനന്ദനം.. .അവിനന്ദനം.. ..!