സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, January 7, 2009

സ്മൈലന്‍

ഈ സ്മൈലന്‍ ചെക്കനെ കൊണ്ട് ഞാന്‍ തോറ്റു!
ലവനെ കണ്ടപ്പോ തൊട്ടവള്‍ക്ക് ലവ്വാത്രെ !!