സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Sunday, January 4, 2009

രണ്ടുനാലുദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനേ...

രണ്ടുനാലുദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനേ...
ബ്ലോഗറാക്കി മാറ്റുന്നതും ഭവാന്‍..
മലയാളി മനസ്സിലേറിയ മന്നനേ....
ബ്ലോഗിംഗ് പഠിപ്പിച്ചതും ഭവാന്‍....
ഇകൊണോമിക്സില്‍ ബിരുദമുള്ളോനേ....
ബ്ലോഗിലെന്നും പോസ്റ്റുന്നതും ഭവാന്‍ !!!‍!!!


No comments: