സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Sunday, October 12, 2008

സുഖപ്രദം!

വിസിബിള്‍ മോഡ് ചാറ്റിംഗ് ശല്യമാണുണ്ണീ..
ഇന്‍വിസിബിള്‍ മോഡല്ലൊ സുഖപ്രദം!

No comments: