സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Saturday, October 11, 2008

വള്ളിനിക്കറുമിട്ടു ബാല്യം

വള്ളിനിക്കറുമിട്ടു ബാല്യം വീണ്ടുമെത്തുന്നൂ... റോഡില്‍,
വാളുവച്ചൂ ഞങ്ങളെന്നും കിടന്നുറങ്ങുന്നൂ....,
കള്ളു പേറിയ വയറു എന്നും ടാങ്കറാകുന്നൂ... വീട്ടില്‍,
ഉള്ളതൊക്കെ പെറുക്കിവിറ്റൂ വീണ്ടും തേവുന്നൂ....ജി മനു അച്ചായന്‍ (കല്ലുപെന്‍സില്‍) എന്നെ തല്ലാന്‍ വരുന്നേ.....

1 comment:

nardnahc hsemus said...

ജി മനു അച്ചായന്‍ (കല്ലുപെന്‍സില്‍) എന്നെ തല്ലാന്‍ വരുന്നേ.....