സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, June 2, 2009

മൂളുന്ന വണ്‍ ഡേ...

മൂളുന്ന വണ്‍ ഡേ... മുരളുന്ന വണ്‍ ഡേ...
ടി 20 കഴിഞ്ഞിട്ടു നേരൊണ്ടേല്‍ വണ്‍ ഡേ...