സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Thursday, March 24, 2011

സിന്ധു പോയി !

സിന്ധു ജോയി പോയാലെന്ത് പോയി? 
പുകഞ്ഞൊരു കൊള്ളി പുറത്ത് പോയി!!!

:)

1 comment:

കരീം മാഷ്‌ said...

പക്ഷെ പുകയുകയോ കത്തുകയോ ചെയ്യാത്ത ചില പച്ചക്കൊള്ളികളെയെടുത്തു കളയവതെങ്ങനെ?