സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Monday, September 20, 2010

ചരടുവലികള്‍

' പെണ്ണൂങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടാ...'ണെന്നൊരു കുമാരന്‍ മൊഴിഞ്ഞു... 
'ഒറ്റചരടുവലിയില്‍ എല്ലതിനേയും അഴിയ്ക്കാമല്ലോഡേ..' ന്നൊരു രാജാവും!