സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Sunday, February 14, 2010

കവലപ്രസംഗി

"ക്ഷമിയ്ക്കണം.. ഞാന്‍ *ബസ്സിലില്ല"  
(ന്ന് ച്ചാ ഞനൊരു കവലപ്രസംഗി അല്ലാ.. ന്നത്രെ!!.)  
എന്തൊക്ക്യാ പറയ്യാ... ആരൊക്ക്യാ കേക്കാ... ന്ന് വല്ല നിശ്ചയോം ണ്ടോ? 
ശിവ! ശിവ!


* Google buzz