സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, August 26, 2009

Cat വന്നൂ...

Cat വന്നൂ... കള്ളനെപ്പോലെ...
Cat, Rat-ന്നൊരു മാന്ത് കൊടുത്തു,
ഘാതകനെപ്പോലെ.. ഹാ..ഘാതകനെപ്പോലെ...