സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Thursday, October 18, 2012

തെറ്റുകളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തമ്മാവന്‍...!

തെറ്റുകളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തമ്മാവന്‍
അമ്മാവന്‍ ചെയ്തത് പൊതുപ്രീതിയ്ക്കായ്‌... (തെറ്റുകളെമ്പാടും..)

അമ്മാവന്‍ അച്ചുമ്മാവന്‍ നുമ്മ്ടെ പൊന്നമ്മാവന്‍
കമ്മറ്റി കൂടിയപ്പോ തെറ്റായിപ്പോയി (2) 
(തെറ്റുകളെമ്പാടും..)

നിലപാട് മാറ്റി, കുലം കുത്തി, പ്രസ് മീറ്റ് വച്ച്, (ചെവിയില്‍)പഞ്ഞി വച്ച്
അച്ചുമ്മാന്‍ പരസ്യമായി, തെറ്റായിപ്പോയി തെറ്റായിപ്പോയി (2)

ഏയ്‌... അച്ചുമ്മാവന്‍...തെറ്റായി... പോയോ അമ്മാവാ...
തീര്‍ന്നീല പറഞ്ഞതൊക്കെ, തെറ്റായിപ്പോയോ തെറ്റായിപ്പോയോ
ഓ.. അമ്മാവാ...... കഥയെന്തായീ... എന്റെ പൊന്നമ്മാവാ...
തെറ്റായി പോയോ... ഓ ... ഓ...

പറയാതെം പോയി, പറഞ്ഞിട്ടും പോയി... (2)
ചൂടേറി പോയി, ചൂടാറി പോയി... (2)
ഉം.. വേഗം വേഗം വേഗം (2)
തോരേ തോരേ വിളമ്പീ… (2)
കൊതികൊതി കൊത്തീ, അരിയടി പറ്റി, കരികരി പറ്റി, ചതിചതി പറ്റി
കൊതി കൊത്തി, അരി പറ്റി, കരി പറ്റി, ചതി പറ്റി
തെറ്റായിപ്പോയോ ?
(തെറ്റുകളെമ്പാടും..)


;)