സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, March 13, 2012

കണ്ണ് തുറക്കാത്ത... നേതാക്കളേ....

കണ്ണ് തുറക്കാത്ത... നേതാക്കളേ.... 
കരയാനറിയാത്ത, ചിരിയ്ക്കാനറിയാത്ത.. 
വെള്ളവസ്ത്ര.....ധാരികളേ....
മറക്കൂ..... നിങ്ങളീ, അഭി&*&%#@യേ....
മറക്കൂ.......... മറക്കൂ..... ...

ആയിരമായിരം ജയ് വിളിയാല്‍ 
ആരാധിച്ചവള്‍ ഞാന്‍..നിങ്ങളെ..
ആരാധിച്ചവള്‍ ഞാന്‍..
നിങ്ങളൊരിക്കല്‍ എടുത്തെറിഞ്ഞൊരു 
കറിവേപ്പിലയാണു ഞാന്‍...

കണ്ണ് തുറക്കാത്ത... നേതാക്കളേ.... 
കരയാനറിയാത്ത, ചിരിയ്ക്കാനറിയാത്ത.. 
വെള്ളവസ്ത്ര.....ധാരികളേ....
മറക്കൂ..... നിങ്ങളീ, അഭി&*&%#@യേ....
മറക്കൂ.......... മറക്കൂ..

കര്‍പ്പൂരനാളമായ് നിങ്ങള്‍തന്‍ മുമ്പില്‍ 
അവഗണിച്ചവള്‍ ഞാന്‍.. ഒരു നാള്‍ 
അവഗണിച്ചവള്‍ ഞാന്‍..
കണ്ണീരില്‍ മുങ്ങിയ തുളസിക്കതിരായ്..കാലാല്‍ 
തട്ടിയെറിഞ്ഞവള്‍ ഞാന്‍..  .കാലാല്‍  
തട്ടിയെറിഞ്ഞവള്‍ ഞാന്‍..

കണ്ണ് തുറക്കാത്ത... നേതാക്കളേ.... 
കരയാനറിയാത്ത, ചിരിയ്ക്കാനറിയാത്ത.. 
വെള്ളവസ്ത്ര.....ധാരികളേ....
മറക്കൂ..... നിങ്ങളീ, അഭി&*&%#@യേ....
മറക്കൂ.......... മറക്കൂ..... ..